Generalforsamling ADHD-foreningen i Sønderborg

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende kalenderår til drøftelse og godkendelse
 6. Status for indeværende år til drøftelse
 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 1. Valg af formand for bestyrelsen kun ulige år
 2. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
  1. På valg er: Benita (2 år) og Janne (2 år)  
 3. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen
  1. På valg er: 
 4. Valg af revisor
 5. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde på soenderborg@adhd.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Information

21. februar 2024 kl. 19:00 - 21:00

Medlemmer

Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg