Inklusion af børn med ADHD i skolen

Inklusion kræver at læringsmiljøet tilpasses den aktuelle målgruppe. Børn med ADHD kræver ofte en anderledes indsats, men mange kan inkluderes.

Inklusion i skolen handler om, at alle børn skal deltage aktivt i skolens fællesskaber, hvor de kan lære mest muligt. I den inkluderende skole må man differentiere undervisningen i forhold til de aktuelle elever. Inklusion er altså en dynamisk proces, der sætter nogle særlige krav til både den måde, man underviser, tænker og indretter skolen på. Ønsker man at skabe en inkluderende skole med plads til alle, må ansvaret for succesfuld inklusion placeres i læringsmiljøet, og ikke hos den enkelte elev. Ud fra den forståelse er der ikke nogle elever, som er mere særlige eller specielle end andre, men der kan være behov for forskellige indsatser.

Elever med ADHD i den inkluderende skole

Elever med ADHD kan have udfordringer inden for det kognitive, det sociale og/eller det adfærdsmæssige. Derfor kræver elever med ADHD ofte en anderledes indsats end andre jævnaldrende.

Men med den rette støtte og hjælp kan størstedelen af børn med ADHD inkluderes i den almene skole. Når man arbejder på at skabe en inkluderende skole, er der flere områder det enkelte barn skal opleve sig som en aktiv deltager i. Det fysiske, det faglige og det sociale.

Læs artikler fra ADHD Magasinet, med eksempler på, hvordan viden og værktøjer kan gøre en verden til forskel for både lærere og børn.

Den fysiske inklusion og ADHD

Den fysiske inklusion handler om, at barnet er fysisk til stede i klassen i stedet for at tilbringe noget af tiden et andet sted på skolen. Det handler også om at indrette klasserummet, så eleven får de bedste betingelser for at kunne følge med i undervisningen. Og så handler det om at tilrettelægge undervisningen med den struktur og forudsigelighed, som kan være afgørende for, at barnet kan overskue sin skoledag.

Den faglige inklusion og ADHD

Den faglige inklusion handler om at skabe gode betingelser for læring i forhold til det enkelte barns udfordringer og kompetencer. Dvs. at undervise differentieret i et fælles lokale, hvor alle deltager aktivt i den samme slags aktivitet, men på deres individuelle niveau.

ADHD-konsulenten Jenny Bohr har mange gode og brugbare forslag til, hvordan man kan indrette klasselokalet og undervisningen, så det imødekommer de udfordringer, som børn og unge med ADHD møder i skolen.

Den sociale inklusion og ADHD

Den sociale inklusion handler om, at barnet skal føle sig som en del af det sociale fællesskab i klassen og på skolen. Man kan ikke inkludere sig selv socialt, så barnet er afhængig af, at skolen, lærerne, kammeraterne og forældrene er aktive medspillere.

Charlotte Andersen arbejder med social inklusion af børn med ADHD. I bogen, Alle sammen -social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber, beskriver hun 5 vigtige elementer i social inklusion:

 

  • At dem omkring barnet har viden om barnets adfærd
  • At barnet er fysisk til stede
  • At barnet udvikler et positivt selvbillede
  • At barnet deltager i udviklende relationer
  • At barnet deltager aktivt i fællesskabet

Professor Dr. Loretta Giorcelli om den inkluderende skole

ADHD – foreningen havde i forbindelse med konferencen i september 2012 besøg af Dr. Loretta Giorcelli, som er professor i Special Education and Child development i Australien (Specialundervisning og børns udvikling, red.)

Giorcelli har i mange år arbejdet med at vejlede i, hvordan man skaber god inklusionskultur på almene skoler. Hun har derfor en stor viden om hvilke konkrete redskaber og strategier, man kan anvende for at inkludere børn med ADHD og andre særlige behov.

Se interviewet med Giorcelli, hvor hun bl.a. beskriver, at lærerens rolle har stor betydning for, om barnet oplever succes eller det modsatte i forhold til læring i skolen.

Baggrunden for inklusion i skolen

Inklusion af alle børn i skolen er baseret på det, der kaldes Salamanca erklæringen. I 1994 deltog Danmark i en konference om specialundervisning som UNESCO afholdte i Salamanca i Spanien. Der var deltagere fra godt 300 lande og 25 internationale organisationer, og de tilsluttede sig internationale erklæringer, der handler om, at alle børn, uanset særlige behov eller ej, har ret til uddannelse, og helst i den almene skole.

Skolen skal derfor tage hensyn til de forskelle og potentialer, vi finder blandt alle børn.

Salamanca erklæringen beskriver også, at den inkluderende skole er et miljø for læring, der møder eleverne, der hvor de er, og som sætter den enkelte elev i centrum for egen læring.

Det står også i erklæringen, at de almene skoler, der har en inkluderende holdning er et stærkt middel til at bekæmpe ulighed i samfundet og til at skabe miljøer med plads til uddannelse og læring for alle.

Se hele Salamanca erklæringen på følgende link:

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF