Særlige behov

Hvis du mener, at dit barn har behov for støtte og hjælp i undervisningen er der flere muligheder

Hvis dit barn har særligt behov for hjælp og støtte i undervisningen, findes der flere måder at hjælpe på. Skolen har mulighed for at iværksætte en særlig pædagogisk indsats, enten i en kort periode eller over længere tid, som kan hjælpe dit barn.

Kontakt klasselæren, hvis du er bekymret

Hvis du er bekymret for dit barn, skal du kontakte klasselæreren og/eller skolens leder og fortælle om dine bekymringer. Det er skolens leder, der træffer beslutningen, når der skal gøres en ekstra indsats. Børn med særlige behov kan tilbydes supplerende undervisning i et eller flere fag. Det kan være et særligt tilrettelagt undervisningsforløb med forskellige variationer, tolærerordning eller enkeltmandsundervisning.

Det er en forudsætning, at du som forælder er enig i beslutningen. Er der behov for det, kan personale fra PPR også inddrages. Det kan være i form af et specialpædagogisk tilbud eller en forstærket indsats i klassen.

Specialundervisning

Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i den almindelige klasse eller undervisningstilbud i en specialklasse eller på specialskole. Det er skolens leder, der afgør, om der kan tilbydes specialundervisning på skolen.

Elever i 0.-10. klasse kan få specialundervisning.

Mindst én gang om året skal skolen eller kommunen vurdere, om specialundervisningen til barnet skal fortsætte, ændres eller afsluttes.

Skriftlig bevilling og klagemulighed

Bevillingen af specialundervisning er en afgørelse, som du skal have skriftligt og med begrundelse for afgørelsen. Er du ikke er enig i afgørelsen, f.eks. fordi du oplever, at specialundervisningen ikke er tilstrækkelig til at dække dit barns behov, så kan der klages over afgørelsen. Klagen skal sendes til skolelederen, der kan videresende denne til Klagenævnet for Specialundervisning.

Du kan læse mere om, hvem der træffer afgørelse om supplerende undervisning og specialundervisning, og om klagemulighederne her:

Klagenævnet for Specialundervisnings forældrepjece 2016

DUKHs oplysning om afgørelser vedrørende specialundervisning