Skolevalg og udskudt start

Det er først og fremmest jer, som forældre, der bestemmer, hvor barnet skal gå i skole.

Alle børn er tilknyttet en distriktsskole, og langt de fleste børn bliver indskrevet i distriktsskolen. Hvis I ikke ønsker at benytte den, kan I frit vælge en anden skole. Det kan være en privatskole/ friskole eller en anden folkeskole, og det kan enten være i éns egen kommune eller i en anden kommune.

Hvis I vælger en anden skole end distriktsskolen, kan jeres barn kun blive optaget, hvis der er plads. Der er altså ingen garantier i det frie skolevalg. Når barnet først har fået en plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, men igen er det kun, hvis den har plads.

Specialskole eller specialklasse

I de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at barnet ikke skal på en almindelig folkeskole, skal kommunens PPR og skoleforvaltningen involveres i forhold til andre muligheder i enten specialskoler eller specialklasser.

Børnehaven kan i samråd med jer foreslå evt. støttemuligheder, herunder støttetimer til barnet. Det er den kommende skoles leder, der afgør antallet af støttetimer til barnet og til klassen.

Udsættelse af skolestart

Udsættelse af skolestart kan enten ske fordi I ønsker, at jeres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at vente. En beslutning om skoleudsættelse skal altid ske med jeres samtykke.

Individuel vurdering før udsættelse

Hvis jeres barns skolestart skal udsættes, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen skal være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke fastsatte retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages, men afgørelsen vil bygge på oplysninger om barnet fra jer som forældre, børnehave og PPR.

Ønsker I at udsætte skolestart

Ønsker I at udsætte undervisningspligten for jeres barn, kan I henvende jer til kommunens skoleforvaltning for at få at vide, hvordan I skal forholde jer. I kan også henvende jer til den lokale folkeskole.

Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.