ADHD og kriminalitet

Mennesker med ADHD er desværre overrepræsenteret i statistikker over kriminalitet.

Mennesker med ADHD optræder hyppigere i kriminelle sammenhænge end den gennemsnitlige dansker gør. Det skyldes, at de kan have et stort behov for spænding, de kan have svært ved at gennemskue konsekvenserne af deres handlinger og de ofte er impulsive. Derudover har mennesker med ADHD ofte en meget veludviklet retfærdighedssans, som gør, at man står frem og holder på sit, også når det måske er smartest at trække sig. Dette kan især give problemer i kontakten til myndigheder og autoriteter.

Det er vigtigt her at huske, at ADHD ikke kan undskylde for kriminalitet. Men det kan forklare, hvorfor unge og voksne med ADHD ofte er overrepræsenterede i statistikkerne. Og hvis man kan forstå hvori den enkeltes udfordringer består, er det desuden lettere og mere effektivt at forebygge.

Det er ikke i alle typer af kriminalitet, at mennesker med ADHD er overrepræsenterede. Typisk er det de mere impulsive typer, som mennesker med ADHD bliver dømt for. Det kan f.eks. være gadeuorden, trafikforseelser og vold, ikke så meget økonomisk kriminalitet eller grove overtrædelser som mord og røverier.

Det sociale fællesskab omkring kriminalitet

Mange mennesker med ADHD oplever, at det er vanskeligt at begå sig socialt og indgå i fællesskaber. De har derfor ofte en del nederlag bag sig og føler sig udenfor og anderledes. Men de har selvfølgelig samme behov for social anerkendelse som alle andre. Det kan gøre, at de opsøger alternative sociale fællesskaber, som ikke stiller så høje krav og som måske direkte anerkender, at de er gode til noget, at de har en vigtig rolle i kraft af grænseløs adfærd.

Vi ved, at mennesker med ADHD er impulsive og kan have svært ved at stoppe op og overveje, om det man er i gang med nu også er en god ide og om det kan få uønskede konsekvenser. Og det gør mennesker med ADHD til lette ofre for fællesskabets udfordringer og de kan derfor være nemme at lokke til at gøre ulovlige handlinger.

ADHD og kontakten til politi, retssystem og kriminalforsorg

ADHD giver for mange anledning til yderligere kriminalisering i sammenstød med det system, der står for straf og afsoning. Hele vejen gennem anholdelse, rettergang og afsoning giver ADHD den enkelte ulemper; Det forventes, at man kan fokusere, være opmærksom, sidde stille og se folk i øjnene, ofte i lang tid ad gangen. Og når man så ikke magter dette, tolkes det som modstand og grebet strammes automatisk. På den måde kan det i uheldige tilfælde påvirke muligheden for at opnå f.eks. mildere straf og tidlig løsladelse.

Hvis man skal undgå dette kræver det, at der både hos den unge/voksne med ADHD og i alle dele af systemet er bedre viden og forståelse for de udfordringer ADHD giver, så man i fællesskab kan undgå, at der opstår unødige konflikter og optrapninger. Det er her vigtigt at huske, at der altid er to parter (mindst) i en konflikt, og at begge parter har ansvar for at arbejde mod en løsning frem for en forværring.

Forebyg

Det er vanskeligt at sige, hvad der skal til for at forebygge en kriminel løbebane. Men vi ved noget om hvilke faktorer i det omgivende sociale miljø, der kan have en beskyttende effekt for børn og unge med ADHD. Herunder er nogle faktorer, som man ved, har betydning, og det er et godt sted at starte. Der vil selvfølgelig være forhold, som er svære at påvirke, men hvis man har mulighed for at arbejde med dem, vil den unge være bedre klædt på til at undvige en karriere som kriminel.

Opvækst i et trygt miljø med klare strukturer

Et godt råd her kunne være at være klar og tydelig som voksen. Sæt grænser, lav strukturer og tag ansvar for situationen, så den unge/unge voksne med ADHD kan føle sig tryg.

Positive voksne omkring sig

Mennesker med ADHD har ofte en del negativ kontakt med voksne, hvor de bliver skældt ud og irettesat hele tiden. Men det er vigtigt, at man anerkender deres indsats – også når det ikke altid lykkes. Gennem positive relationer kan man påvirke mere end gennem de negative.

Skolegang i en normalklasse

I disse inklusionstider er der megen snak om specialskole vs. almen skole. Helt generelt kan man sige, at de børn med ADHD, hvis skolegang har været i en almen skole, typisk klarer sig bedre end de børn, der har været i specialskole. Det er dog vigtigt her at huske, at det kan skyldes, at de ikke er helt så hårdt udfordret af ADHD, som de der ikke kan rummes i almen skolen. Men hvis det er muligt for barnet/den unge med ADHD at fungere i et alment skoletilbud, så klæder det dem bedst på til at takle udfordringer i forhold til kriminalitet.

Sociale relationer, der kan virke forebyggende

Der er også nogle mere relationelt betingede faktorer, som har indflydelse på, hvorvidt et menneske med ADHD er udsat i forhold til kriminalitet. Også her giver det god mening at sætte ind forebyggende.

Accept og anerkendelse fra jævnaldrende

En ting er hvad mor og far siger – noget helt andet er, hvad kammeraterne siger. Det er vigtigt at føle sig accepteret og anerkendt blandt jævnaldrende. Det kan f.eks. være at blive opmuntret i forbindelse med en fritidsaktivitet, som man er god til. Det kan også være godt at sikre, at jævnaldrende har den fornødne viden til at kunne acceptere de udfordringer, ADHD giver.

Løs konflikter på en hensigtsmæssig måde

Hvis man har mange konflikter, kan det være en god ide i fællesskab at lære, hvordan man bedst løser dem, så resultatet bliver hensigtsmæssigt. Det skal ske i ’fredstid’, hvor man kan forklare hinanden, hvad der er på spil, hvorfor man reagerer, som man gør og metoder for, hvordan man kommer videre, når man står i konflikten næste gang. Dette kræver for de fleste træning og der findes også kurser i, hvordan man kan arbejde på at mindske/løse konflikterne.

Erfaringsudveksling

Har man selv ADHD, kan det være rigtig godt at mødes med andre med ADHD og udveksle erfaringer for, hvordan man kan mestre sit liv. For pårørende kan det også være guld værd at møde andre pårørende og snakke om ens oplevelser og bekymringer. Det lyder banalt, men det er bare rigtig godt at møde andre, der forstår, hvad man går igennem, og som man kan dele opture og nedture med.

Se her, hvad din lokalafdeling tilbyder.

Støt de sunde interesser og fællesskaber

Et aktivt fritidsliv eller en rigtig god ven kan forebygge mange problemer. Støt op om det og dyrk det i den grad, det er muligt.

I forhold til særligt unge og unge voksne med ADHD er det allervigtigste, at man holder fast i relationen for en hver pris. Det kan være meget svært at være vidne til, at en man holder af ikke formår at tage gode beslutninger i livet. Men ved at insistere på at holde kontakten uanset hvad, giver man en livline, som kan blive holdepunktet.