Personlig assistance

Jvf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 4

Hvis du har et varigt og væsentligt nedsat funktionsniveau f.eks. på grund af ADHD/ADD, kan du søge kommunen om at få bevilget en personlig assistent. Assistenten skal løbende hjælpe med de funktioner og opgaver, som du ikke selv magter på dit job eller din uddannelse. Bevillingen løber normalt så længe, du har jobbet eller er under efteruddannelse.

En personlig assistance kaldes også for ”de ekstra hænder”. Denne støtte kan netop være det, som gør, at mange med en såvel fysisk som psykisk nedsat funktionsniveau kan forblive på arbejdsmarkedet.

En personlig assistents arbejdsopgaver

Helt grundlæggende skal du selv kunne klare væsentlige dele af indholdet i et job. Den personlige assistent må udføre hjælpefunktioner, men må ikke blive vikar for dig eller ekstra arbejdskraft for dine kolleger.

En personlig assistent kan for eksempel hjælpe med at strukturere arbejdsopgaver, administrere arbejdstiden, skabe overblik, tolke og fungere som sekretær. For medarbejdere med ADHD/ADD kan denne støtte være meget hjælpsom og direkte årsag til, at de kan forblive på arbejdsmarkedet.

Assistenten kan også hente eller bringe ting, tage de tunge løft eller køre bilen i arbejdssituationer og meget andet. Under efter- og videreuddannelse kan du f.eks. også få hjælp til skrivearbejde eller anden hjælp under forberedelse til undervisningen.

En personlig assistent bliver normalt ansat op til 20 timer ugentligt

En personlig assistent bliver normalt ansat op til 20 timer ugentligt, hvis du arbejder på fuld tid. Hvis du har nedsat tid, bliver assistentens timer tilsvarende nedsat. Hvis du har en meget omfattende funktionsnedsættelse, kan kommunen bevilge ansættelse af assistenten op til fuld tid.

Der kan søges om personlig assistance til bestemte former for arbejde

Ordningen om personlig assistance omfatter både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt ledige, der står foran en konkret ansættelse. Der kan altså være tale om, at du er i:

 • ordinær ansættelse
 • job med løntilskud
 • virksomhedspraktik
 • fleksjob
 • skånejob for førtidspensionister
 • arbejde i din egen virksomhed
 • en situation, hvor du er ledig og skal have nødvendig efteruddannelse, lige inden du begynder på en konkret ansættelse

Der kan søges om personlig assistance til bestemte efter- og videreuddannelser

Ordningen om personlig assistance omfatter situationer, hvor du er:

 • i beskæftigelse og deltager uden for normal arbejdstid i almindelig efter- og videreuddannelse inden for dit erhverv
 • ledig og deltager i kommunens tilbud om vejledning og opkvalificering
 • godkendt til fleksjob, men ledig og deltager i selvvalgt uddannelse
 • ledig på arbejdsløshedsdagpenge og deltager i efter- og videreuddannelse på vej til en ansættelse i et almindeligt job, der kræver, at du først bliver opkvalificeret
 • som led i en revalidering til boglig uddannelse eller omskoling/optræning i et erhverv

Støtte i form af personlig assistance under videregående uddannelse

Det er en betingelse for bevilling af personlig assistance, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning. Hvis der er mulighed for at søge om SPS støtte/mentor-støtte, går dette forud for bevilling af personlig assistance.

Læs mere om støttemuligheder på videregående uddannelse

Ansøgning om bevilling af personlig assistance

Det er jobcentret i din bopælskommune, som kan bevilge personlig assistance. Det er nødvendigt med dokumentation for funktionsnedsættelsen, men det taler du med sagsbehandleren om.

Tilskud til personlig assistance kan først bevilges, når du har et konkret job eller andet beskæftigelsestilbud. Bevillingen beror altid på en konkret og individuel vurdering af, hvad der er den rette kompensation for din funktionsnedsættelse.

Sådan er en personlig assistent ansat

En personlig assistent er ansat i den virksomhed, hvor du arbejder eller i den virksomhed, du selv ejer. Det kan være en ny medarbejder eller en kollega, der er ansat i forvejen. Virksomheden får bevilget tilskud af kommunen, der normalt svarer til trin 3 i den overenskomstmæssige studentertimelønsats mellem HK og Staten. Der er særlige tilskudsordninger ved tegnsprogstolkning, eller hvis assistenten skal have andre specielle kvalifikationer.

En personlig assistent kan også være en, der er ansat af kommunens jobcenter eller en, der bliver bestilt gennem et vikarbureau.

Som medarbejder/studerende skal du godkende den personlig assistent

Du har mulighed for at fordele opgaven mellem flere assistenter. Du skal altid selv godkende en assistent, før vedkommende bliver ansat eller rekvireret til dig.

Bevilling af en personlig assistent er i princippet ikke tidsbegrænset men følger det job, du er i eller perioden, hvor du er under efteruddannelse.

Hvis du vil vide mere om personlig assistance

Kontakt din kommunes jobcenter, hvis du vil vide mere om lige netop dine muligheder for at få en personlig assistent. Du er også velkommen til at kontakte ADHD-foreningens socialrådgiver for råd og vejledning. Ring på 53 72 99 08.

Læs mere I Specialfunktion Job og Handicaps opslagsværk: hvor de skriver om “personlig assistance”