Fleksjob

For at få et fleksjob skal din arbejdsevne være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt.
Jvf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 20

Hvem kan få et fleksjob?

Der kom nye regler for fleksjob pr 1. januar 2013, som medførte store ændringer på området. Du kan få et tilbud om fleksjob, hvis du aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, og der samtidig er udsigt til, at din arbejdsevne kan forbedres inden for en rimelig periode. Der vil i sådanne tilfælde kunne etableres fleksjob på meget få timer om ugen.

Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere (stat, region og kommune)

Det er kommunens jobcenter, der træffer afgørelse om ret til fleksjob, efter at din sag har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

Midlertidige fleksjob

Det første fleksjob bevilges uanset din alder for en periode på 5 år.

Er du under 40 år, kan du kun få bevilget et fleksjob for 5 år ad gangen. Efter udløbet af den femårige periode tager jobcentret stilling til, om du fortsat er berettiget til et nyt midlertidigt fleksjob.

Er du over 40 år og opfylder du fortsat betingelserne for fleksjob, så vil du nu efter det første fleksjob kunne blive bevilget et fast fleksjob.

Fastholdelsesfleksjob

Som betingelse for at blive ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal du have haft 12 måneders forudgående ansættelse på særlige vilkår på arbejdspladsen. Det vil sige, at der skal være afprøvet forskellige hensyn f.eks. flere små pauser, lettere arbejdsopgaver, omrokeringer, anden indretning eller andre hensyn.

Arbejdet tilrettelægges efter dit behov

I et fleksjob skal arbejdet tilrettelægges efter dit behov, for at du kan blive skånet. Arbejdstempoet bliver tilpasset, så du får de pauser, du har behov for. Typisk nedsættes den daglige arbejdstid. Arbejdsvilkårene fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Din arbejdsgiver får refunderet dine sygedagpenge fra første fraværsdag.

Løn og arbejdstid i fleksjobbet

Er du ansat i fleksjob, har du ofte skånebehov både i form af et nedsat ugentligt timetal, pauser i løbet af dagen eller nedsat arbejdstempo. Når et fleksjob skal etableres, skal du og jobcentret hurtigst muligt vurdere:

  • Det ugentlige antal arbejdstimer
  • Skånehensyn
  • Arbejdsintensiteten i jobbet

En person, som har fået bevilget fleksjob, kan fx arbejde 16 timer om ugen, men på grund af de øvrige skånehensyn er der tale om en nedsat arbejdsintensitet og derfor svarer det måske kun til 10 effektive timer. Arbejdsgiver skal i dette tilfælde betale løn for 10 timer. Er der uenighed om fastsættelsen af det effektive timetal, afgøres det ved fagretlig behandling.

Arbejdsgiveren betaler efter de nye regler i 2013 kun løn for det arbejde, du udfører, og du modtager derudover et tilskud til fleksløn fra kommunen.

Jobcenteret skal ved etableringen af et konkret fleksjob komme med en vurdering af din arbejdsevne og oplyse, hvor mange timer, du vurderes at kunne arbejde.

Selvstændige og fleksjob

Der er indført en ny tilskudsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, der ligner reglerne for fleksjob, men som ikke længere betegnes som fleksjob. Der er sket en lempelse af visitationskravet, idet det kun er en betingelse, at arbejdsevnen er nedsat i forhold til arbejdet i virksomheden.

Tilskuddet bevilges for 5 år ad gangen og er maksimalt 127.000 kr. pr. år. Tilskuddet fastsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.

Ledighedsydelse

Du kan søge om ledighedsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse for fleksjobbere), hvis du er visiteret til et fleksjob – men ikke har et job.

Udbetalingen forudsætter i øvrigt, at du opfylder en række betingelser bl.a., at du ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Du skal desuden være til rådighed for tilbud om fleksjob mv.

Hvad får du i ledighedsydelse?

Ledighedsydelsen er på forskelligt niveau afhængig af hvilken ydelse, du var berettiget til på tidspunktet for visitationen til fleksjob. Du vil enten få fra 89 % af højeste dagpengebeløb eller et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere.

Fleksydelse

Du kan få fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), hvis du:

  • Har nået fleksydelsesalderen, som er 64 år fra 2017 til 2023
  • Er vurderet egnet til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder
  • Betaler fleksydelsesbidrag
  • Har betalt fleksydelses- eller efterlønsbidrag i sammenlagt mindst 25 år inden for de seneste 30 år
  • Har fået indberettet værdien af din pensionsformue
  • Bor i Danmark eller i et andet EØS-land, dvs. EU, Island, Liechtenstein og Norge

Overgangsregler

Var du ansat i fleksjob, eller var du som selvstændig bevilget fleksjob inden d. 1. januar 2013, fortsætter du efter de tidligere regler. Det betyder, at du som ansat fortsætter på de hidtidige ansættelsesvilkår, og at din arbejdsgivers tilskud beregnes efter de hidtidige regler.

Hvis du påbegynder et nyt fleksjob, bliver du omfattet af de nye regler.

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret.

Du kan læse mere om fleksjob her på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.