Tabt arbejdsfortjeneste

Børn med ADHD/ADD kan have behov for pasning i hjemmet. Dertil kan der søges om lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. § 87 i Barnets lov.

Der kan i nogle tilfælde være behov for, at et barn med funktionsnedsættelse bliver passet derhjemme. Der kan opstå mange forskellige situationer, som gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet ikke helt eller delvist gør brug af andre pasningstilbud. Der kan i disse tilfælde søges om lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste fra den kommune, hvor barnet er registreret.

Årsagerne til at søge om tabt arbejdsfortjeneste

Når der ansøges om tabt arbejdsfortjeneste, er det vigtigt at få fortalt, hvordan barnet helt konkret fungerer i dagligdagen. Der kan være behov for pasning fra fuldtid i hjemmet til få timer ugentligt eller blot til ledsagelse til behandling og lignende. Det er typisk følgende årsager, der kan give kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

 • Barnet/den unge skal ledsages til behandling/ indlæggelse
 • Barnet/den unge kan ikke benytte dagtilbud i fuldt omfang
 • Barnet/ den unge har behov for særlig opmærksomhed om morgenen
 • Barnet / den unge har stort behov for tilsyn
 • Der er endnu ikke fundet det rette dagtilbud til barnet/den unge

Hvem kan få tabt arbejdsfortjeneste?

Bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste følger barnet og kan gives til forældre, pårørende eller nærtstående, der forsørger barnet i hjemmet. Begge forældre kan modtage hjælpen, selvom de ikke bor sammen, også selvom den ene forælder ikke har del i forældremyndigheden. Der er også mulighed for, at stedforældre kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de deltager i barnets forsørgelse. Forældre til børn anbragt uden for hjemmet kan ikke få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Betingelserne for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste

Det er en betingelse, at barnet med ADHD/ADD har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Dernæst er der flg. betingelser:

 • At det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet/ den unge passes i eget hjem, og det er hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.
 • At det er nødvendigt, at en af forældrene helt eller delvist må opgive sit arbejde for at passe barnet/den unge, og at der herved er tale om et indtægtstab.
 • At det beror på en konkret vurdering af familiens samlede situation.

Hensynet til søskende kan også indgå, hvis barnet med ADHD/ADD fylder så meget og er så opmærksomhedskrævende, at forældrene ikke har tid eller overskud til de andre børn.

Du kan læse om betingelserne for at få tabt arbejdsfortjeneste her.

Tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre

Der kan ydes hjælp til begge forældre i særlige situationer, hvis det f.eks. er nødvendigt, at forældrene deltager i kurser vedrørende barnets funktionsnedsættelse, eller hvis barnet skal til behandling eller indlægges, og det er nødvendigt, at begge forældre er tilstede.

Omfanget af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Der er ingen entydige regler for, hvor mange timers kompensation, der kan bevilges. Det afgørende er, hvor mange timer det er nødvendigt for at varetage pasningen af barnet.

Normalt kan der dog kun ydes kompensation for maksimalt 37 timer om ugen. Men to forældre kan godt dele det bevilgede antal timer.

Alternativ til tabt arbejdsfortjeneste

For nogle vil alternativet til tabt arbejdsfortjeneste være praktisk hjælp i hjemmet. Det vil betyde, at familien kan blive aflastet i forhold til huslige og praktiske gøremål og hermed få frigjort mere tid til barnet og evt. søskende. Det er også muligt at kombinere ordningerne, så forældrene kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet, men samtidig have et mindre antal timer med bevilling af lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Beregning af ydelsen

Fra 2011 er der indført et såkaldt “ydelsesloft”, som skal anvendes ved beregningen af lønkompensationen for tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsen fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog er der et loft for beregningsgrundlaget med et beløb på 34.055 kr. om måneden, som er ydelsesloftet (2023).
Opfylder du betingelserne for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fastsættes din tidligere bruttoindtægt ud fra:

 • Den seneste lønindtægt, som du har haft inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste,
 • Den indtægt, som du efter dine forhold i øvrigt ville have kunnet opnå i de tilfælde, hvor du endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet,
 • Dokumenterede indtægtstab på baggrund af regnskab m.v. for en selvstændig erhvervsdrivende eller:
 • Et beregnet beløb på grundlag af din hidtidige disponible indkomst i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe et realistisk beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, eller eventuel udgift til en vikar.

Hvis du normalt modtager tillæg til din løn, vil tillægget også indgå i beregningsgrundlaget.
Når man beregner hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, skal der tages hensyn til de besparelser, som du får, når du stopper med at arbejde. Det gælder dog ikke besparelser, hvad angår fagforeningskontingent og bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Men udgift til daginstitutionsplads vil blive fratrukket, hvis barnet passes fuldtids hjemme. Fradraget sker i den nettoydelse, som fremkommer efter, at der er foretaget beregning af skat, arbejdsmarkedsbidrag samt ATP-bidrag.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.

Ferietillæg

Man har ret til et tillæg til ferie. Tillægget er 1 procent af den modtagne bruttoydelse fra det forudgående år og skal udbetales pr. 1. maj. Når man stopper med at modtage kompensation, er tillægget på 12½ procent. Det samme gælder, hvis man stopper med størstedelen af timerne – f. eks. går fra fuldtidsdækning 37 timer til deltidsdækning på 15 timer.

Særlig supplerende ydelse ved ledighed

Hvis du bliver ledig fra et deltidsjob, og du modtager tabt arbejdsfortjeneste, vil du som hovedregel ikke kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge. Det skyldes, at du ikke opfylder betingelserne om at stå til rådighed. I dette tilfælde udbetaler kommune særlig supplerende ydelse efter § 88 i op til 3 måneder.

Betingelserne for udbetaling af supplerende ydelse er, at du:

 • Er arbejdsløshedsforsikret
 • Ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring
 • Ikke er selvforskyldt ledig
 • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde
 • Ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning

Ydelsen svarer til højeste dagpengebeløb. Beløbet skal betales tilbage, hvis man senere får penge fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond for den samme periode.

Pensionsbidrag og ATP

Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 procent af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højest udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP – bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Du skal selv, som modtager af tabt arbejdsfortjeneste, betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

Forholdet til A-kassen

Du har ret til at få dagpenge udbetalt fra din A-kasse den dag, hvor du ikke længere modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at du fortsat er medlem af A-kassen, og at du før overgangen til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste var berettiget til dagpenge, altså opfyldte beskæftigelseskravet.

Det er vigtigt at tage højde for, hvorledes hel eller deltids dækning for tabt arbejdsfortjeneste påvirker ens fremtidige ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det er især aktuelt, hvis man får en deltids tabt arbejdsfortjeneste og bliver afskediget.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste er ikke en lønindkomst, men tæller heller ikke som ledighedsperiode. Det er muligt at være deltidsforsikret med 30 timer ugentligt og modtage tabt arbejdsfortjeneste med 7 timer ugentligt.

Så man bør altid sørge for kontakt til A-kassen og få skriftlig orientering og dokumentation for, hvordan man er stillet.

Bevillingsperiode

Du kan modtage kompensation for en kortere eller længere periode. Tabt arbejdsfortjeneste er som hovedregel en løbende ydelse, der ikke kan tidsbegrænses med mindre, det er besluttet på forhånd.

Frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste

Hvis betingelserne for udbetaling af ydelsen ikke længere er til stede, skal der træffes afgørelse om frakendelse af ydelsen. Det kan f.eks. ske i forbindelse med de opfølgninger, der afholdes løbende. Kompensationen ophører automatisk, når barnet fylder 18 år, eller hvis det flytter hjemmefra. Hvis kompensationen ophører på et andet tidspunkt, som ikke på forhånd er aftalt, har du ret til fortsat kompensation i en 3 måneders afviklingsperiode.

Vejledning i forbindelse med ophør

Hvis du har modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste i en længere årrække og efterfølgende har svært ved at komme tilbage til dit hidtidige erhverv, eller i det hele taget finde et arbejde, kan du søge råd og vejledning fra din sagsbehandler. Kommunen har pligt til at støtte dig bedst muligt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.