Betingelser for beviling

Når en sagsbehandler skal vurdere, om der skal bevilges hjælp til en familie med et barn med ADHD/ADD, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Det er en betingelse, at barnet har en betydelig og varig nedsat, fysisk og/eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse f.eks. ADHD/ADD.

I forhold til merudgifter er det en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og i forhold til kompensation af tabt arbejdsfortjeneste, skal pasningsbehovet være en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Sådan skal begreberne forstås:

Betydelig

Funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse

Varig

Der er ikke inden for overskuelig fremtid udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold. Der vil i lang tid være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen

Funktionsevne

Evnen til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter. Funktionsevnen vurderes oftest i forhold til hvad personer af samme alder og køn kan klare

Indgribende

Handler om de alvorlige indvirkninger funktionsnedsættelsen har i den daglige tilværelse

Kronisk

Funktionsnedsættelsen vil vare flere år eller resten af livet

Langvarig

Lidelsen skønnes at vare et år eller mere

Vurderingen af, om man kan komme i betragtning

Barnet skal bo hos forældrene eller hos en af forældrene. Den nedsatte funktionsevne skal medføre en del begrænsninger i dagligdagen. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af barnet, hvor der vil blive set på følgende:

  • Hvilke særlige hensyn skal der tages til barnet?
  • Hvor adskiller barnet sig i forhold til jævnaldrende børn?
  • Modtager barnet støtte i skolen?
  • Hvordan påvirker det barnets aktivitetsniveau og fritidsliv?
  • Hvilke begrænsninger medfører det for familiens måde at leve på?
  • Hvad betyder det for evt. søskende?

Det er ingen betingelse for at komme i betragtning til bevilling af merudgifter eller kompensation af tabt arbejdsfortjeneste, at barnet har en diagnose. Det er graden af barnets funktionsnedsættelse, der er det afgørende. Kommunen vil dog bede om en lægefaglig beskrivelse af funktionsevnen og som oftest vil lægen/speciallægen kunne stille en diagnose.

Ikke alle børn med ADHD kan komme i betragtning til støtte

Børn med ADHD tilhører ikke automatisk målgruppen. Det er derfor ikke alle børn med ADHD, der er berettiget til handicapkompenserende ydelser efter Barntes lov §§ 86 og 87.

En betydelig nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse betyder, at barnet har nogle så store vanskeligheder, at det er nødvendigt at sætte ind med en særlig indsats i det daglige. Så hvis barnet klarer sig i dagtilbud eller skole uden eller med minimal støtte, vil barnets vanskeligheder ikke blive vurderet som betydelige eller indgribende. Det er sagsbehandleren, der ud fra indhentede oplysninger vurderer, om barnets vanskeligheder er betydelige eller indgribende nok til, at barnet er omfattet af de handicapkompenserende ydelser.

Børn med ADHD-diagnosen bliver heller ikke automatisk tilknyttet kommunernes handicapafdeling. Netop denne målgruppe ligger i gråzonen, hvor Børne- familieafdelingerne i visiteringen vil se på sværhedsgraden af barnets funktionsnedsættelse.