Aflastning

Forældre kan søge om hjælp til aflastning i hjemmet, i en plejefamilie eller i et andet aflastningstilbud.

Som forældre til et eller flere børn med nedsat funktionsevne eller kronisk langvarig lidelse, f.eks.  ADHD/ADD. En god aflastning vil kunne medvirke til, at barnet kan blive ved med at bo hjemme, og at I trives som familie. I kan som forældre have behov for aflastning for at kunne give omsorg til søskende, ligesom det er vigtigt for jer selv at få en pause, hvor I kan samle energi og få overblik.

Det kan være svært at tage imod tilbuddet om aflastning og endnu sværere aktivt at opsøge det. Men det handler ikke om, at I som forældre må give op over for opgaven. Faktisk handler det mere om, at I tager ansvar for den svære situation, som I har med et barn, der særlige behov. Det handler om at passe på hinanden og om at gøre familien ”langtidsholdbar”.

Aflastningsmuligheder

Der findes forskellige former for aflastning:

  • Plejefamilier/aflastningsfamilier – godkendt af det sociale tilsyn
  • Kommunale eller regionale institutioner
  • Private opholdssteder – godkendt af det sociale tilsyn
  • Netværkspleje/aflastning – voksne med kendskab til barnet

Man kan ikke sige, at den ene form for aflastning er bedre end den anden. Det kommer an på behovet, på jeres families ressourcer, på hvad der rent praktisk kan fungere, og hvor stor jeres familie er. Det er vigtigt at få beskrevet, hvordan jeres barns ADHD/ADD-symptomer fylder i jeres familie.

Kontakt den kommunale sagsbehandler

I skal som forældre søge om aflastning hos den kommunale sagsbehandler. Det er vigtigt, at sagsbehandleren får en grundig beretning om forholdene i jeres familie, herunder hvor ressourcekrævende det er at have et barn med særlige behov. Sagsbehandleren vil, ud fra en samlet vurdering af jeres behov og muligheder, vurdere behovet for aflastning. I skal så som familie i samarbejde med sagsbehandleren finde den bedst mulige aflastningsordning for jer og jeres barn.

Paragraffer, der kan gives aflastning ud fra:

Aflastningen foregår uden for hjemmet ved en godkendt aflastnings- familie, hvor I som familie spiller en stor rolle i forhold til at matche jeres barn og aflastningsfamilien. Aflastning bevilget efter denne paragraf kræver, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Serviceloven § 84 jf. § 90 i Barnets lov 

Bevilges som afløsning i hjemmet, eller som aflastning uden for hjemmet. Der kan ikke frit vælges om det er afløsning eller aflastning, ligesom der ikke selv kan vælges en bestemt afløser eller aflastningssted.

Barnets lov § 86 

Aflastningen kan efter denne bestemmelse kun ydes hvis de øvrige aflastningsmuligheder ikke er tilstrækkelige og ydes kun som aflastning i eget hjem (barnepige).

Aflastning kan være en win-win ordning

For mange familier er aflastningen en rigtig god ordning, der betyder noget for både barnet og resten af familien. Barnet oplever fx, at han/ hun trives og kan slappe af i samværet med andre børn. Det er ofte oplevelser som disse, børn længes efter, da skolelivet kan være en hård prøve. Aflastningsstedet er gearet til opgaven, og der er friske og veloplagte voksne til at styre aktiviteterne – og ikke mindst med en professionel og pædagogisk viden om børnenes særlige behov.

Langt de fleste aflastningssteder bidrager til at styrke barnets sociale kompetencer. I aflastningsordningen er der særlig fokus på netop at give barnet gode og succesrige oplevelser – et boost til en ellers krævende hverdag med krav og forpligtelser.

For forældrene og evt. søskende er der pludselig mulighed for at lave andre aktiviteter. Der bliver også plads til at ” lade batterierne op ” og blive klar til den nødvendige planlægning af familiens hverdag.