Familievejleder­ordning

Alle kommuner har en særlig rådgivningsforpligtelse, som  henvender sig til familier med børn under 18 år med en betydelig og varig nedsat funktionsevne. Den hedder familievejlederordningen. Jf. Barnets lov § 81 stk. 4

Familievejlederordningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets funktionsevne er konstateret betydelig nedsat. Det betyder, at I som familie har ret til at få et tilbud om grundig rådgivning og vejledning.  Formålet med ordningen er, at I får kendskab til tilbuddene om offentlig hjælp på tværs af sektorer og det skal fungere som en slags ”brobygning” mellem jer som familie og det offentlige i den indledende fase.

Familievejlederen skal desuden kunne tilbyde at formidle kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk.

De nærmere regler for familievejlederordningen

Ikke alle familier kan få ordningen tilbudt. Det er forældre til børn med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, som er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Der skal ligeledes være tale om, at der i lang tid fremover vil være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsnedsættelsen være en belastning resten af livet.

Der kan ikke kræves, at jeres barn har en diagnose for at få tilbudt familievejledningen. Det er de samlede følger af den nedsatte funktionsevne, der er afgørende.

Tidsmæssig afgrænsning

Familievejlederordningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at jeres barns funktionsevne er nedsat. Det skal i hver enkelt situation vurderes konkret, hvornår vejledningen skal tilbydes, idet der skal tages hensyn til, hvornår I som familie er parat. For nogle familier er det rigtige at tilbyde vejledningen umiddelbart efter, at kommunen har fået kendskabet, og for andre er det mere relevant senere, men det skal ske inden for 3 måneder.

Familievejledningen skal så vidt muligt tilbydes hjemme hos jer. I kan selvfølgelig frabede jer det. Der kan også være andre årsager til, at det ikke kan lade sig gøre. Tid og sted aftaler i med familievejlederen. Der tilbydes almindeligvis én samtale, men der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere samtaler

Familievejlederens kompetence og formidling

Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelser om hvilken hjælp, der skal tilbydes jer. Vejlederen skal kunne formidle kontakt og viden om jeres situation til socialforvaltningen, som har kompetencen til afgørelser. Familievejledningen er rent vejledende og en hjælp til besvarelse af jeres indledende spørgsmål.

Når der sker videreformidling af kontakt til socialforvaltningen eller andre instanser, skal I som forældre orienteres/give samtykke. Efter afslutning af familievejlederordningen vil I som familie have ret til fortsat rådgivning og vejledning efter øvrige gældende regler.  Familievejlederen skal kunne vurdere, om der evt. kan være behov for kontakt til VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation).