Børnefaglig undersøgelse

Der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jvf. Servicelovens § 50, hvis der skal ydes støtte til barnet/ familien efter lovgivningen på børneområdet jvf. § 52

Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan have behov for støtteordninger, som ikke kan bevilges efter børnehandicaplovgivningen. Selvom I som forældre har klare ønsker til en bestemt støtteforanstaltning f.eks. aflastning eller en støtte/ kontaktperson, så skal der som hovedregel gennemføres en børnefaglige undersøgelse.

Den børnefaglige undersøgelse udarbejdes ud fra samtaler med jer som forældre og samtaler med barnet, hvis det er muligt. Endvidere vil der blive indhentet beskrivelser af jeres barn fra skolen, pædagoger, sundhedsplejersken og andre samarbejdspartnere. På denne baggrund vil sagsbehandleren lave en vurdering af jeres barns forhold.

Undersøgelsen er en proces, der skal ske mellem jer som familie, barnet og sagsbehandleren. Det er derfor vigtigt, at I som forældre deltager aktivt i undersøgelsen.

Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt som muligt og må ikke være mere omfattende, end der er behov for. Det betyder, at der ikke bruges unødig tid på indhentning af yderligere beskrivelser af jeres barn, hvis barnet i forvejen er godt beskrevet.

Det er sagsbehandlerens opgave at sikre, at der er oplysninger nok til at af afslutte undersøgelsen og hermed lave en samlet vurdering af evt. støttebehov og bud på støttemuligheder.

Formålet med den børnefaglige undersøgelse

Undersøgelsen skal skabe et overblik over jeres situation – som familie og som barn – og den skal være med til at sikre, at I får den nødvendige støtte. Formålet er også at få afdækket, hvor jeres ressourcer og vanskeligheder ligger. Dette med henblik på at nå frem til, hvilke handlemuligheder jeres barn, jeres familie og netværk har at byde ind med for at afhjælpe vanskelighederne.

Indholdet af den børnefaglige undersøgelse

Undersøgelsen skal som minimum indeholde 6 faste punkter. Det drejer sig om barnets eller den unges følgende forhold:

 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Andre relevante forhold

Støtteordninger, som kræver en børnefaglig undersøgelse

Kommunen skal lave en børnefaglig undersøgelse inden, der kan tilbydes hjælp i form af følgende støtteordninger:

 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 • Døgnophold, jvf. § 55, 66 stk. 1 nr. 5.
 • Aflastningsordning, jvf. § 55
 • Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien
 • Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jvf. § 66
 • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge
 • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte

Der skal udarbejdes en handleplan jvf. Servicelovens § 140

Hvis det vurderes, at der skal iværksættes en støtteordning, skal der udarbejdes en handleplan for indsatsen. Det gælder også, når der ydes hjælp til børn/unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Oplysningerne fra den børnefaglige undersøgelse ligger til grund for selve handleplanen.

Formålet med den indsats, der er bevilget, beskrives kort og præcist. Arbejdet med handleplanen begynder, når sagsbehandler vurderer, at der skal bevilges en indsats. I handleplanen beskrives, hvilke formål og mål indsatsen skal indeholde.

Handleplanen skal følges op første gang efter 3 måneder, og derefter hver 6. måned. Opfølgningen skal foregå i samarbejde med jer som forældre og i form af børnesamtaler med barnet/den unge, hvis det er muligt.

En god handleplan med konkrete mål betyder, at det bliver lettere for jer som forældre og jeres barn at danne et overblik over forløbet og forstå sammenhængen mellem de forskellige tiltag. Jo mere klare og præcise målene for indsatsen er, jo lettere er det at vurdere, om indsatsen er god nok i forhold til at nå målene.

Hvis indsatsen ikke er tilstrækkelig, må der igen ses på, hvad der så skal til.

Læs mere i Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014