Støtte efter Barnets lov

Børn og unge med ADHD/ADD kan have behov for støtte efter Barnets lov. I Barnets lov findes der, udover de kompenserende muligheder som følge af barnets funktionsnedsættelse, også mange andre muligheder.

Kommunen skal ifølge barnets lov §28 og §29 sørge for at børn og forældre kan få gratis rådgivning. Det er et lovgivningsmæssigt krav, at kommunen skal sikre at denne rådgivning kan gives som et åbent, anonymt tilbud. Kontakten til den åbne anonyme rådgivning bør kunne findes på kommunens hjemmeside.

Kommune skal også ved behov tilbyde forebyggende indsatser efter Barnets lov § 30, det kan f.eks. være konsulentbistand, gruppeforløb, rådgivning eller andre indsatser af forebyggende karakter. De forebyggende indsatser iværksættes med det formål at undgå at problemerne vokser sig store.

Hvis der er behov for længerevarende indsatser i form af særlig støtte, kan denne iværksættes efter Barnets lov § 32. f.eks. i støtte/kontaktperson til barnet den unge, familiebehandling, aflastning, og i de allersværeste situationer kan en anbringelse uden for hjemmet være nødvendigt.

Herunder er oplistet de støttemuligheder som fremgår af Barnets lov § 32:

1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

4) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

5) Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.

6) Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et børne- og ungehjem, jf. § 43, eller i et botilbud, jf. § 107 i lov om social service.

7) Støtteophold i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, i en netværksplejefamilie eller på et børne- og ungehjem, jf. § 43.

8) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Hvordan kan der gives særlig støtte efter Barnets lov

Indsatser efter Barnets lov etableres altid efter en konkret individuel vurdering, med særlig fokus på inddragelse af Barnet/Den unge, forældre og andre fagpersoner.

En henvendelse til forvaltningen kan ske enten ved forældres egen henvendelse, eller på baggrund af en modtaget henvendelse om bekymring for et barn. Der er underretningspligt efter Barnets lov, og det er relevant at vide at fagpersoner har skærpet underretningspligt. Det betyder, at personer der udfører offentlig tjeneste, er forpligtede til at underrette, hvis det antages at der er et barn som har behov for særlig støtte efter Barnets lov.

Når kommunen bliver vidende om, at der kan være behov for hjælp og støtte efter Barnets lov, skal kommunen screene for om der er behov for yderligere afdækning. Hvis der vurderes behov for dette, skal dette ske med inddragelse af fagfolk med kendskab til barnet og så vidt muligt i samarbejde med forældre og barnet/den unge. Det kan være det er nødvendigt at indhente oplysninger fra f.eks. skole eller psykiatrien. Hvis der vurderes at være tale om en alvorlig eller kompleks sag, hvor der er overvejelse om anbringelse, skal der iværksættes en børnefaglig undersøgelse med henblik på at afdække udfordringer og ressourcer hos og omkring barnet. Den børnefaglig undersøgelse skal afsluttes inden for 4 mdr. Den børnefaglige undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til indsatser.

Artikler