ADHD-diagnose børn

Udredning og diagnosticering af børn og unge med ADHD er en specialistopgave, og diagnosen stilles på baggrund af de vanskeligheder, barnet har i hverdagen.

Har du mistanke om, at dit barn har ADHD/ADD?

Hvis du overvejer, om dit barn muligvis kan have ADHD/ADD, bør du kontakte din egen læge eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen. Her kan du bede om hjælp til at få dit barn undersøgt.

Det er en god idé på forhånd at have skrevet dit barns vanskeligheder ned, så du husker at få det hele med. Tænk også over, hvor længe du har lagt mærke til vanskelighederne, og om de er til stede både hjemme og de andre steder, hvor dit barn kommer, fx i institution og skole.

Hvem stiller diagnosen?

Det er psykiatere (eller psykologer med en videreuddannelse i psykiatri), der står for udredningen og diagnosticeringen i såvel privat praksis som i den regionale psykiatri.

sundhed.dk kan du finde speciallæger i psykiatri i din kommune og region.

Hvordan stiller man diagnosen?

Der er ikke en specifik test, undersøgelse, røntgen, scanning eller andet, som kan give diagnosen ADHD.

Diagnosen stilles på baggrund af en grundig vurdering af barnets symptomer og vanskeligheder i hverdagen. En ADHD-diagnose forudsætter, at symptomerne har været til stede allerede før 7-årsalderen, og det er derfor afgørende, at et nærtstående familiemedlem (som oftest en forælder eller bedsteforælder) deltager i udredningen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at udredningen omfatter:

  • Et interview for at få oplysninger om barnets symptomer og vanskeligheder, og hvordan de har udviklet sig igennem tiden.
  • Oplysninger indhentet via spørgeskemaer, som kan udfyldes af både forældre, barnet eller den unge selv samt lærere og pædagoger.
  • Information om og evt. observation af barnets dagligdag.
  • En lægelig undersøgelse for blandt andet at finde ud af, om der kan være andre årsager til barnets symptomer og vanskeligheder, eller om barnet samtidig har andre problemer fx motoriske eller sproglige.
  • Psykologisk undersøgelse for blandt andet at vurdere barnets intellektuelle funktion, opfattelse, tænkning, erkendelse og forståelse. Den psykologiske undersøgelse kan også vise, om barnet har andre psykiske symptomer fx på angst eller depression.

Detaljeret gennemgang af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge
Du finder også en Quick Guide til retningslinjen på siden.

Se kort film om hvordan udredning af et barn med ADHD foregår

Hvor hurtigt kan mit barn komme i gang med en udredning?

Fra september 2015 har alle, der er henvist til udredning på et offentligt sygehus, ret til udredning inden for en måned (30 dage). Er det, af lægefaglige grunde, ikke muligt at udrede barnet og stille diagnosen inden for en måned, skal I have en skriftlig plan for udredningsforløbet inden for fristen.

Hvis Regionen ikke kan tilbyde udredning inden for tidsfristen på den afdeling, barnet er henvist til – eller på en af de øvrige afdelinger i regionen – kan I vælge, at barnet skal behandles på et af de private behandlingstilbud, som Danske Regioner har indgået aftale med. Det gælder dog kun, hvis ventetiden på de private behandlingstilbud er kortere, end ventetiden på de psykiatriske afdelinger i Regionen.

Hvordan skal det gode forløb være

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for børn og unge med ADHD. Forløbsprogrammet beskriver, hvordan indsatsen for målgruppen skal varetages samtidigt og koordineret mellem de forskellige sektorer, så indsatsen fungerer som en helhed med høj faglig kvalitet og effektivitet.

Få Information om udvidet frit sygehusvalg og private behandlingssteder på http://sygehusvalg.dk

Læs om hvordan ADHD-diagnosen stilles hos voksne