Behandling af ADHD

Mange behandlingsmuligheder bør overvejes, når et individuelt behandlingsforløb skal tilrettelægges. Tilbuddene vil ofte være de samme for ADHD og ADD.

Hvad skal man starte med?

Tilbud om behandling bør træffes på baggrund af, hvor belastet du eller dit barn er af jeres symptomer på ADHD. Det skal vurderes, hvor svært det er at få dagligdagen til at fungere, om du eller dit barn har andre lidelser, og hvordan jeres almene trivsel er. Der bør i alle tilfælde udarbejdes en individuel behandlingsplan, og det er hensigtsmæssigt, at der indgår psykosocial behandling i planen.

Psykosocial behandling

Psykosocial behandling dækker over flere ting blandt andet viden om ADHD (psykoedukation), vejledning, støttende samtaler, tilpasning af det daglige miljø fx i hjem, skole, daginstitution eller på en arbejdsplads. Det er vigtigt, at det omgivende miljø er indrettet så optimalt som muligt for at give dig eller dit barn de bedste muligheder for at fungere godt i hverdagen.

Psykoedukation

Psykoedukation handler om at få viden om ADHD, om problemstillinger som ADHD kan medføre, behandlingsmuligheder og ikke mindst, hvad man selv kan gøre for at takle vanskelighederne i hverdagen. Jo bedre man forstår ADHD og dens betydning for adfærd, reaktioner og følelser, desto større mulighed har man for at udvikle strategier til at håndtere udfordringerne.

Det burde være et tilbud til alle, der får stillet diagnosen, men desværre får mange ikke et sådant tilbud. Hvis du ikke får et tilbud om psykoedukation, må du opsøge viden andre steder fx på et kursus i ADHD-foreningen.

På kurserne får du information om ADHD, nyttige redskaber og samvær med ligestillede, som ikke mindst kan gøre en forskel. På www.adhd.dk eller i bøger kan du også læse om ADHD og få gode råd. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du bliver fortrolig med din ADHD og finder strategier, der kan gøre livet lettere og bedre for dig.

Behandling rettet mod at ændre adfærd

Kognitiv adfærdsterapi benyttes til at støtte omsætning af viden (psykoedukationen) til praksis, dvs. til konkrete metoder i hverdagen. Man opøver nye og bedre måder at håndtere vanskelighederne på. Strategierne indlæres typisk via øvelser, hvori man afprøver og træner nye metoder fx til at skabe struktur, håndtere vrede, dele opgaver op i mindre dele eller til at opnå en god søvnrytme. Med øvelserne ændres både adfærden og tænkningen, og gradvist vil de nye, mere hensigtsmæssige handlemåder være dem, man automatisk benytter. Denne behandlingsform har vist sig at have god effekt på voksne med ADHD.

Forældretræning er et tilbud, som har fokus på at lære forældre til børn med ADHD at forstå og se bag om barnets adfærd og på den baggrund ændre deres egen adfærd. Forældrene får viden og indsigt i, hvordan ADHD påvirker barnet. Derudover får de redskaber og mulighed for at træne hensigtsmæssige metoder som fx positiv kommunikation, udpegning af successer, rutiner og visualisering.

Forældretræning har vist sig at have en rigtig god effekt på forældrenes selvfølelse, forældreevne, trivsel og på konfliktniveauet i hjemmet. Forældretræning har også god effekt på barnets adfærd og trivsel.

Læs om ADHD-foreningens forældretræning Kærlighed i Kaos her.

eller prøv ADHD-foreningens online forældretræning KiK Nu! gratis

Deltag i KiK Nu!
KiK Nu! er ADHD-foreningens gratis online forældretræning. Her kan du se alle moduler af KiK Nu!
Læs mere

Social træning handler om at træne sociale kompetencer. Sammen med en behandler gennemgår barnet forskellige øvelser bl.a. via leg, rollespil og flimklip. På denne måde trænes vanskelige sociale situationer som fx konflikthåndtering, ventetid og reglerne i skolen. Metoden er mest velegnet til børn og har vist sig at have god effekt på barnets adfærd. Nogle forskere mener dog, at for at være effektiv skal træningen foregå der, hvor barnet oplever problemer og skal løse dem – og ikke på et kontor eller i en klinik.

Hvad kan jeg ellers gøre?

Der er mange ting, man selv kan gøre, hvis man har ADHD/ADD eller er forælder til et barn med ADHD. Der er bl.a. påvist god effekt af fysisk aktivitet og træning, som er et godt supplement til de andre behandlingstilbud.

Læs om idéer til mestring af hverdagen med ADHD