Efterværn

Mange unge med ADHD/ADD har fortsat behov for støtteordninger, efter de er fyldt 18 år.

Der kan bevilges efterværn, som er en betegnelse for forlængelse af døgntilbud eller støtte/kontaktpersonsordning.

Formålet med efterværn

Langt de fleste støttemuligheder til børn og unge ophører, når den unge fylder 18 år. Der kan dog være en undtagelse, hvor der bliver truffet afgørelse om at forlænge støtten helt op til den unge fylder 23 år. Det kan være støtte/kontaktperson ordningen, som bliver forlænget og nu hedder efterværn.

Formålet med efterværn er at støtte den unge i en god overgang til voksentilværelsen, herunder at støtte den unge i at få en uddannelse, beskæftigelse og flytte i egen bolig.

Mange unge med ADHD/ADD modnes senere end deres jævnaldrende, og derfor vil de i højere grad end andre unge have behov for støtte også efter, at de er fyldt 18 år.

Hvem kan få bevilliget efterværn?

Efterværns-ordningen kan kun anvendes, hvis den unge inden det fyldte 18. år havde en støtte/kontaktperson eller var anbragt uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at der bliver lavet en aftale med kommunen om den unges fremtidige støttebehov, inden han eller hun fylder 18 år.

Kommunen skal vurdere, hvorvidt den unge er indforstået med støtten, og om han eller hun fortsat vil kunne gøre god brug af støtten. I kommunens afgørelse indgår en individuel og konkret vurdering af den unge, og der er ikke krav om, at han eller hun skal være selvhjulpen inden det fyldte 23 år.

Efterværn som støtte, når den unge flytter i egen bolig

Har den unge f.eks. boet på et opholdssted, indtil han eller hun er fyldt 18 år, kan der gives støtte til at flytte fra opholdsstedet og videre til en selvstændig bolig uden helt samme opsyn. Denne støtte vil typisk være en medarbejder fra opholdsstedet, der fortsætter som  støtte/kontaktperson. Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe denne støtte kan gives. Det vil helt være afhængig af, hvor stabil den unge er i forhold til at fastholde uddannelse/ beskæftigelse, og hvor selvhjulpen den unge er i forhold til f.eks. at betale regninger, klare husholdning m.v.

Genetablering af ordningen

Hvis en ung har afvist tilbuddet om efterværn, kan den unge fortryde og alligevel komme i betragtning til f.eks. støttekontaktperson. Der kan også ske ændringer i den unges forhold, som gør, at han eller hun får behov for efterværn – selvom det ikke så sådan ud, da støtteordningen ophørte ved det fyldte 18. år. Der er således “en kattelem” for de unge, som tidligere har haft støtteordninger efter servicelovens § 52

Efterværn / støttekontaktpersons-ordningens indhold er meget lig med støtteordningerne for bostøtte/ hjemmevejledere.

Du kan læse mere om bostøtte her.

Læs om kontaktpersonsordningen