SPS på uddannelse

Mange studerende med ADHD/ADD har stor gavn af at få en støtteordning i studieforløbet. Der findes forskellige støttemuligheder, og samlet kaldes ordningen Specialpædagogisk støtte (SPS).

Det er individuelt, hvor meget støtte der er behov for.

SPS-ordningen skal sikre, at den studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre. Betingelserne for at få støtten kræver, at du er optaget på en videregående uddannelse, der ydes SPS til. Dernæst skal du være studieaktiv.

Typiske støtteformer til studerende med ADHD/ADD

De typiske støtteformer til studerende med ADHD er specialpædagogisk bistand (støttetimer) – også kaldt mentortimer – og støttepersontimer.

Du skal søge om specialpædagogisk støtte (SPS) hos studievejlederen / SPS-vejlederen på uddannelsesstedet.

Støttetimerne kan gives til forskellige formål

Støttelæreren/ mentoren vil typisk være en lærer på uddannelsesstedet, der har særlig interesse og forudsætninger for at guide dig.

For studerende med ADHD/ADD gives støtten typisk til følgende formål:

  • Overblik over undervisningsforløbene evt. skema for en uge
  • Hjælp til at få overblik over diverse materialer og bøger til de forskellige fag
  • Hjælp til at tilrettelægge studieforløbet i studiegruppe og hjemmearbejdet
  • Støtte til at bruge uddannelsesinstitutionens IT system – og følge op på beskeder
  • Særlige vilkår for prøver og eksamener – typisk forlængelse af tiden

Støttelæreren/ mentoren vil også have en anden men vigtig funktion – nemlig at give dig ros og anerkendelse og motivere dig til at fortsætte studiet, selvom der opstår udfordringer.

Støttepersontimer til at indgå i studiemiljøet

Støttepersontimer skal støtte dig som studerende i at indgå i studie-/ uddannelsesmiljøet, deltage i gruppearbejde, læsegrupper og andre sociale sammenhænge.

Støtteredskaber

Støtten til studerende med kognitive vanskeligheder kan også være støtteredskaber som for eksempel en diktafon, der kan afhjælpe problemer med at opfatte og huske indholdet af undervisning og samataler. En optagelse på diktafonen gør det muligt for dig at afspille indholdet senere i ro og mag.

Forlænget forberedelse til mundtlige og skriftlige eksamener

Studerende med ADHD/ADD har typisk brug for mere tid til eksamenerne. Det kan skyldes, at flere læser og arbejder langsommere, har brug for flere pauser og/eller mere tid til at kunne koncentrere sig for at få overblikket. Det er ikke lige let at få bevilget den ekstra forberedelsestid, men der ligger en vigtig afgørelse, som er truffet i Ligestillingsnævnet, der kan være hjælpsom, når du ansøger.

Læs afgørelsen om bevilling af ekstra forberedelsestid

Søg om SPS i god tid

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Ansøgning om SPS

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en bemyndigelseserklæring, som giver uddannelsesstedet lov til at søge på dine vegne. Derudover skal du udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer på uddannelsesstedet.

Hvis du har dokumentation for din funktionsnedsættelse i form af en lægeerklæring fra egen læge eller speciallæge, skal du tage den med til samtalen. Du skal tale med SPS-vejlederen om, hvilke vanskeligheder din funktionsnedsættelse giver i relation til den uddannelse, du er optaget på.

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet skal vurdere følgende:

  • At støtten er nødvendig for at kompensere for en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen
  • At den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse kan kompenseres
  • At det er praktisk muligt at anskaffe støtten

Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis styrelsen for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og der sendes et brev til din e-Boks. Du skal herefter bede dit uddannelsessted om at etablere støtten.

SPS til studie- og praktikophold i udlandet

Du kan få bevilget SPS til studieophold og praktikperioder, som foregår i udlandet. Støtteformerne vil typisk være de samme, som du har fået bevilget til undervisningen på det danske uddannelsessted. Du søger om SPS til studie- og praktikophold i udlandet på samme måde som til uddannelser i Danmark.

Klagemuligheder

Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget en afgørelse. Du skal sende klagen til styrelsen, der sender klagen videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtte sammen med en udtalelse.

Læs mere på www.spsu.dk

Læs artikler om ADHD og uddannelse

Seks gode råd til studerende med en psykisk diagnose – Uniavisen 12.8.22