Revalidering

Revalidering er en erhvervsrettet støtte fra din kommune enten til en boglig uddannelse, optræning inden for dit arbejdsområde eller egentlig omskoling til et andet erhverv.

Hvem kan få revalidering?

Kommunen kan muligvis bevilge dig revalidering, hvis du har større fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger i din arbejdsevne.

Revalideringen skal forbedre dine muligheder for at blive selvforsørgende og bliver først taget i brug, når visse andre erhvervsrettede støttemuligheder ikke kan anvendes.

Hvad kan revalideringen bestå af?

Revalidering kan for eksempel bevilges til:

 • Faglig eller teoretisk uddannelse
 • Omskoling til andet erhverv
 • Optræning inden for dit arbejdsområde

Revalidering kan være økonomisk hjælp til din daglige forsørgelse og/eller til særlige udgifter under revalideringen. Det kan også være støtte til at komme i gang med erhvervsrettede aktiviteter, eventuelt med særlig støtte undervejs.

Der skal være en begrænsning i arbejdsevnen for at få revalidering

Kommunen kan bevilge dig revalidering, hvis du har større begrænsninger i din arbejdsevne, så du ikke kan arbejde inden for dine tidligere erhvervsområder. Hvis du aldrig har været på arbejdsmarkedet, kan kommunen også yde revalidering, enten via oplæring i en virksomhed eller via en uddannelse, så du senere kan søge arbejde.

Kommunen kan kun bevilge revalidering, når de vurderer, at visse andre erhvervsrettede aktiviteter eller økonomiske støttemuligheder ikke er tilstrækkelige til, at du kan komme i arbejde og forsørge dig selv.

Begrænsninger betyder, at der er nogle områder, hvor du har en nedsat evne til at fungere på arbejdsmarkedet. Det kan være fysisk, psykisk eller socialt. Begrænsningerne kan være medfødte eller være opstået efter sygdom, ulykke eller sociale omstændigheder.

En revalidering kan deles op i forrevalidering og en revalideringsperiode

Revalidering kan opdeles i en forrevalideringsperiode og en senere revalideringsperiode, hvor du følger en fastlagt plan. Forrevalideringsperioden skal hjælpe med at afklare og forberede dig til den endelige plan.

Eksempler på forrevalidering:

 • 9.-10. klasse
 • HF
 • Erhvervsforberedende kurser
 • Virksomhedspraktik

Revalideringsperioden starter, når du og kommunen er enige om, at du er klar til at gennemføre den endelige plan.

Eksempler på revalidering:

 • Faglig eller teoretisk uddannelse
 • Virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på en efterfølgende varig ansættelse på normale vilkår i virksomheden eller andet sted i tilsvarende funktioner. Varigheden af sådanne virksomhedsrevalideringer fastsættes ud fra dit behov og varer normalt indtil formålet med din optræning eller oplæring er opnået.

Forsørgelsesgrundlaget under en revalidering kan være svær at overskue

Under forrevalideringsperioden bevarer du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag. Det vil typisk være sygedagpenge eller kontanthjælp.

I selve revalideringsperioden med den endelige plan, er der flere muligheder for hjælp til daglig forsørgelse:

 • Revalideringsydelse med et skattepligtigt beløb pr. måned. Beløbet er forskelligt, afhængig af din alder, om du har børn, har haft en vis indtægt de sidste seks måneder, om du bor hjemme hos dine forældre, eller om du har en alvorlig psykisk lidelse
 • Mindste overenskomstmæssige praktik-, elev-, lærlingeløn eller almindelig løn

Kommunen skal ikke tage hensyn til din ægtefælles indtægter eller formue.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du finde de forskellige takster for revalideringsydelse. Det kan være svært at overskue, så spørg din sagsbehandler i kommunen.

Støtte til nødvendige udgifter

Ud over daglig forsørgelse er der mulighed for at få særlig støtte til udgifter, der er en nødvendig følge af en uddannelse eller af den nedsatte funktionsevne

Selvom kommunen godkender dig som revalidend, kan de godt vurdere, at du kan leve af SU eller dagpenge til din daglige forsørgelse. Kommunen kan så bevilge dig særlig støtte til andre udgifter. Andre udgifter kan være en følge af uddannelsen for eksempel undervisningsmateriale eller en følge af din nedsatte arbejds- og funktionsevne for eksempel befordring eller arbejdsredskaber.

Hjælpemidler og støtteordninger under en revalidering

Kommunen har også mulighed for at give dig hjælpemidler i form af mindre arbejdspladsindretninger eller en personlig assistance, hvor en person bliver ansat til at hjælpe dig med de funktioner, du ikke selv kan klare. Hvis du har brug for personlig støtte og vejledning undervejs, kan hjælpen være en mentorordning, hvor en person i virksomheden eller uddannelsesinstitutionen bliver frikøbt til at hjælpe dig.

Du kan i særlige tilfælde få en revalidering til at starte selvstændig virksomhed

Når du er godkendt som revalidend, kan kommunen i helt særlige situationer give støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. Det kræver, at du har særlige faglige og forretningsmæssige forudsætninger. Kommunen skal vurdere, at det er den eneste realistiske mulighed for, at du bliver selvforsørgende.

Normalt kan der højst bevilges revalidering i 5 år

En revalidering skal som udgangspunkt gennemføres på så kort tid som muligt. Men planen skal passe til dine forudsætninger, behov og ønsker. Samtidig skal planen sigte mod erhverv, hvor der er rigtig gode muligheder for at få arbejde. Det betyder, at du og kommunen skal blive enige om en revalidering, som:

 • du kan gennemføre
 • du er motiveret for
 • ikke er længere end nødvendigt
 • medfører, at du senere kan komme i varig beskæftigelse

Hvis du har meget store begrænsninger i din arbejdsevne – svære handicaps – kan du muligvis få en længere revalidering. Men så er det en forudsætning, at dine evner og interesser i udpræget grad taler for en længerevarende uddannelse. Kommunen skal vurdere, at det er eneste realistiske mulighed for, at du kommer ud på arbejdsmarkedet.
Kommunen kan forlænge din revalideringsperiode, hvis du eller dine børn bliver syge, hvis du mangler pasning, eller på grund af andre sociale forhold, der forsinker dig.

Kilder:
Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 6
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om takster