Fleksjob

For at få et fleksjob skal din arbejdsevne være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt.

Hvordan kan du som ung få et fleksjob?

Du kan få et tilbud om fleksjob, hvis du aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, og der samtidig er udsigt til, at din arbejdsevne kan forbedres inden for en rimelig periode. Der vil i sådanne tilfælde kunne etableres fleksjob på meget få timer om ugen.

Det er dit kommunale Jobcenter, der træffer afgørelse om, hvorvidt du har ret til fleksjob efter, at din sag har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

Dit fleksjob vil både kunne oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere (stat, region og kommune)

Midlertidige fleksjob

Dit første fleksjob bevilges altid for en periode på 5 år, uanset din alder.
Samtidig er det sådan, at hvis du er under 40 år, kan du kun få bevilget et fleksjob for 5 år ad gangen. Det betyder, at Jobcentret efter de 5 år på ny tager stilling til, om du er berettiget til et nyt midlertidigt fleksjob.

Fleksjob på din hidtidige arbejdsplads

Som betingelse for at blive ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal du have haft 12 måneders forudgående ansættelse på særlige vilkår på arbejdspladsen. Det vil sige, at der skal være afprøvet forskellige hensyn f.eks. flere små pauser, lettere arbejdsopgaver, omrokeringer, anden indretning eller andre hensyn.

Arbejdet tilrettelægges efter dit behov

Dit fleksjob skal tilrettelægges efter dine behov for, at du kan blive skånet. Samtidig bliver arbejdstempoet tilpasset, så du får de pauser, du har behov for. Typisk nedsættes den daglige arbejdstid.

Løn og arbejdstid i fleksjobbet

Er du som ung ansat i fleksjob, vil du oftest have skånebehov, som både kan være i form af et nedsat ugentligt timetal, pauser i løbet af dagen eller nedsat arbejdstempo.

Når et fleksjob skal etableres, skal du derfor i fællesskab med jobcentret hurtigst muligt vurdere:

• Det ugentlige antal arbejdstimer
• Skånehensyn
• Arbejdsintensiteten i jobbet

Et eksempel på dette kunne være:

Du har fået bevilget fleksjob og kan fx arbejde 16 timer om ugen, men på grund af dine øvrige skånehensyn er der tale om en nedsat arbejdsintensitet og derfor svarer det måske kun til 10 effektive timer.

I dette tilfælde skal din arbejdsgiver betale løn for 10 timer. Er der uenighed om fastsættelsen af det effektive timetal, afgøres det ved fagretlig behandling.

Din arbejdsgiver betaler efter de nye Fleksjobregler i 2013 kun løn for det arbejde, du udfører, og du modtager derudover et tilskud til fleksløn fra kommunen.

Jobcenteret skal ved etableringen af dit fleksjob komme med en vurdering af din arbejdsevne og oplyse hvor mange timer, du vurderes at kunne arbejde.

Selvstændige og fleksjob

Der er indført en ny tilskudsordning for selvstændige, der ligner reglerne for fleksjob, men som ikke længere betegnes som fleksjob.

Der er sket en lempelse af visitationskravet, da det kun er en betingelse, at arbejdsevnen er nedsat i forhold til arbejdet i virksomheden.

Tilskuddet bevilges for 5 år ad gangen og er maksimalt 127.000 kr. pr. år. Tilskuddet fastsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.

Ledighedsydelse

Du kan søge om ledighedsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse for fleksjobbere), hvis du er visiteret til et fleksjob – men endnu ikke har et job.

Udbetalingen af ledighedsydelsen forudsætter i øvrigt, at du opfylder en række betingelser bl.a., at du ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Du skal desuden være til rådighed for tilbud om fleksjob mv.

Hvad får du i ledighedsydelse?

Hvad du får i ledighedsydelse er afhængig af hvilken ydelse, du var berettiget til på tidspunktet for visitationen til fleksjob. Det betyder at du enten vil få fra 89 % af højeste dagpengebeløb eller et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere.

Overgangsregler

Hvis du var ansat i fleksjob, eller var du som selvstændig bevilget fleksjob inden d. 1. januar 2013, så fortsætter du efter de tidligere regler. Det betyder, at du som ansat fortsætter på de hidtidige ansættelsesvilkår, og at din arbejdsgivers tilskud beregnes efter de hidtidige regler.

Hvis du efterfølgende påbegynder et nyt fleksjob, bliver du omfattet af de nye regler.

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret.

Andres erfaringer

Mød Glenn, Anne-Marie og Christian, som alle har ADHD og alle er i job. Hør om deres erfaringer og få gode råd til både arbejdsgivere og unge i samme situation.